Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og
behandling af dig som patient, indsamler og behandler Lægehuset i Holsted som
dataansvarlig, en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til
efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan
Lægehuset i Holsted behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger

Lægehuset i Holsted indsamler og behandler følgende
typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer
  køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer
  og uddannelse.


Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme
personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar,
  tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold,
  race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende
formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder,
  forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre
  sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende
  lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
  databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig
  lovgivning, f.eks.

  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for
   behandling af personoplysninger og juridisk
   hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske
   og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
   herunder, men ikke begrænset til, at hindre
   uautoriseret adgang til systemer og oplysninger,
   hindre modtagelse eller distribution af
   ondsindet kode, standsning af
   overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb)
   og beskadigelser af computersystemer og
   elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om
   sikkerhedsbrud og rapportering til individer og
   myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra
   registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler
   fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og
   tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig
   forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til
   gældende lovgivning, hvis relevant]


Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig,
giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse
personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne
vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om
dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske
journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med
denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete
undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine
personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis
  det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske
  kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed,
  Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede
  hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder,
  Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger
  en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger
  (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de
  sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne
  til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning
  for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale
  afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til
  landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller
  forsikringsselskaber.


Lovgrundlag for behandling og videregivelse af
personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og
videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles,
  behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør
  af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de
  følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i
  medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række
  personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i
  medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
  sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen)
  særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling
  fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor
  efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens
  §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes
  via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og
  bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
  særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske
  kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og
  bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske
  kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af
  et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til
  forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
  databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende
  med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens §
  43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives
  til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine
personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde
samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud
for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.


Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos
vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.
Vores databehandlere er p.t.

 • Compugroup Medical
 • Ip-Nordic (telefon)
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver
  og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)


Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi
har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til
journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år
efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Vi er
nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i
forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil
blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine
rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse
rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få
ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til
at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre
indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret,
individuel beslutningstagning (“profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog
modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke
må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent
tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af
dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen
til at kontakte os på 75 39 25 33 eller sekretariat@laegehusetholsted.dk

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset Holstesd

Højmarksvej 24, 6670 Holsted

Danmark